10065 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Datalek Procedure

HansAdvies

Procedure datalek

Doel | wat

De praktijk beschikt over een procedure ‘datalek’, die beschrijft hoe te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens in voorkomende gevallen.

Rationale | waarom

De rationale achter de noodzaak voor een huisartsenpraktijk om een procedure voor het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben, is gebaseerd op wettelijke verplichtingen, transparantie, bescherming van persoonsgegevens, het minimaliseren van gevolgen en het behouden van het vertrouwen van patiënten en belanghebbenden. Het is een kritisch onderdeel van een effectief gegevensbeschermingsbeleid.

Stappenplan | hoe

Het ontwikkelen van een procedure voor het melden van datalekken in een huisartsenpraktijk, die beschrijft hoe te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens in voorkomende gevallen, vereist een zorgvuldige planning en implementatie. Hier is een stappenplan voor dit proces:

 1. Identificeer verantwoordelijken: Benoem een persoon of een team binnen de huisartsenpraktijk dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van de procedure.
 2. Verzamel relevante informatie: Verzamel de benodigde informatie over de wettelijke vereisten met betrekking tot het melden van datalekken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Bepaal wat een datalek is: Definieer duidelijk wat binnen de huisartsenpraktijk als een datalek wordt beschouwd. Dit omvat het identificeren van welke incidenten als datalekken moeten worden beschouwd en welke niet.
 4. Identificeer de meldingsdrempels: Bepaal de criteria en drempels voor wanneer een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld, de AVG vereist melding als het datalek waarschijnlijk een risico vormt voor de rechten en vrijheden van individuen.
 5. Stel een intern meldingsproces in: Ontwikkel een intern meldingsproces waarmee medewerkers binnen de huisartsenpraktijk incidenten kunnen rapporteren die als datalekken kunnen worden beschouwd.
 6. Bepaal de verantwoordelijke voor de melding: Wijs een verantwoordelijke persoon of team aan dat belast is met het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen.
 7. Ontwikkel een meldingsformulier: Creëer een gestandaardiseerd meldingsformulier dat medewerkers kunnen gebruiken om een datalek te melden. Het formulier moet de benodigde informatie verzamelen om een volledige melding te kunnen doen.
 8. Beoordeel de impact van het datalek: Stel een proces in voor het beoordelen van de impact van het datalek op de rechten en vrijheden van individuen. Dit kan helpen bij het bepalen of een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens nodig is.
 9. Documenteer het datalek: Zorg ervoor dat alle relevante informatie met betrekking tot het datalek wordt gedocumenteerd, inclusief de aard van het lek, de getroffen gegevens en de gevolgen ervan.
 10. Meld het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Ontwikkel een procedure voor het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit omvat het invullen van het meldingsformulier en het verstrekken van alle vereiste informatie.
 11. Informeer betrokkenen: Als het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van individuen, moet de huisartsenpraktijk ook betrokkenen op de hoogte brengen. Ontwikkel een proces om dit te doen.
 12. Test de procedure: Voer tests en oefeningen uit om ervoor te zorgen dat de procedure effectief is en goed begrepen wordt door medewerkers.
 13. Train het personeel: Zorg voor opleiding en bewustwordingstraining voor het personeel, zodat ze weten hoe ze datalekken moeten melden en wat de procedure inhoudt.
 14. Blijf up-to-date: Houd de procedure up-to-date en pas deze aan wanneer er wijzigingen zijn in de wet- en regelgeving of in de interne processen.
 15. Interne en externe communicatie: Communiceer de nieuwe procedure naar alle betrokken medewerkers en zorg ervoor dat ze weten hoe ze de procedure moeten volgen. Daarnaast kan het handig zijn om de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte te brengen van het bestaan van de procedure.

Dit stappenplan zal de huisartsenpraktijk helpen bij het ontwikkelen van een effectieve procedure voor het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens, wat van cruciaal belang is voor de naleving van gegevensbeschermingswetten en de bescherming van patiëntgegevens.

Benodigdheden | wie & waarmee

Voor het ontwikkelen van een procedure voor het melden van datalekken in een huisartsenpraktijk die beschrijft hoe te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn er verschillende benodigdheden:

 1. Juridische kennis: Het is essentieel om juridische kennis te hebben met betrekking tot gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit omvat het begrijpen van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. AVG-richtlijnen: Verzamel de richtlijnen en documentatie van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het melden van datalekken. Deze richtlijnen bieden waardevolle informatie over wettelijke vereisten.
 3. Interne richtlijnen en beleid: Als de huisartsenpraktijk al bestaande gegevensbeschermingsrichtlijnen en -beleid heeft, zorg er dan voor dat deze overeenkomen met de nieuwe procedure voor het melden van datalekken. Als deze documenten nog niet bestaan, is het noodzakelijk om ze te ontwikkelen.
 4. Deskundig personeel: Zorg ervoor dat er deskundig personeel beschikbaar is om de procedure te ontwikkelen. Dit kan juridische experts, beveiligingsspecialisten en IT-personeel omvatten.
 5. Beoordeling van bestaande processen: Analyseer bestaande processen en protocollen met betrekking tot gegevensbescherming en incidentrespons. Dit zal helpen bij het identificeren van welke procedures moeten worden aangepast of ontwikkeld.
 6. Meldingsformulieren: Ontwikkel of verkrijg standaard meldingsformulieren die medewerkers kunnen gebruiken om datalekken te melden. Deze formulieren moeten de benodigde informatie verzamelen om de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens te ondersteunen.
 7. Meldingsproces: Definieer een duidelijk intern meldingsproces dat medewerkers in staat stelt om incidenten te rapporteren die mogelijk als datalekken moeten worden beschouwd. Dit proces moet duidelijk en toegankelijk zijn voor alle medewerkers.
 8. Meldingsverantwoordelijke: Wijs een verantwoordelijke persoon of team aan binnen de huisartsenpraktijk die belast is met het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen.
 9. Beoordelingscriteria: Definieer de criteria en drempels voor wanneer een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit omvat de evaluatie van de impact op de rechten en vrijheden van individuen.
 10. Documentatie- en bewaarprocedures: Stel procedures in voor het documenteren en bewaren van alle relevante informatie met betrekking tot gemelde datalekken.
 11. Training en bewustwording: Zorg voor opleiding en bewustwordingstraining voor medewerkers, zodat ze weten hoe ze datalekken moeten herkennen en melden.
 12. Testen en oefeningen: Voer tests en oefeningen uit om ervoor te zorgen dat de procedure effectief is en dat medewerkers begrijpen hoe ze deze moeten volgen.
 13. Rapportage- en evaluatiemechanismen: Stel mechanismen in voor het rapporteren aan het management over incidenten en de effectiviteit van de procedure.
 14. Up-to-date blijven: Houd de procedure up-to-date en pas deze aan wanneer er wijzigingen zijn in de wet- en regelgeving of in de interne processen.

Het ontwikkelen van een procedure voor het melden van datalekken is een complex proces dat aandacht vereist voor detail en nauwe samenwerking tussen juridische, beveiligings- en IT-experts. Het doel is om ervoor te zorgen dat de huisartsenpraktijk voldoet aan wettelijke vereisten en effectief reageert op datalekken om de privacy en beveiliging van patiëntgegevens te waarborgen.

Achtergrondinformatie

Het hebben van een procedure voor het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens is van cruciaal belang voor huisartsenpraktijken (en elke organisatie die met persoonlijke gegevens werkt) om verschillende redenen:

 1. Wettelijke verplichting: In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn organisaties, waaronder huisartsenpraktijken, wettelijk verplicht om datalekken te melden aan de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Niet-naleving kan leiden tot boetes en juridische consequenties.
 2. Transparantie en verantwoording: Het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens dient als een mechanisme voor transparantie en verantwoording. Het toont aan dat de huisartsenpraktijk serieus omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en dat ze bereid is om te voldoen aan wettelijke vereisten.
 3. Bescherming van patiëntgegevens: Het melden van datalekken aan de toezichthoudende autoriteit zorgt ervoor dat de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte is van de schending van persoonsgegevens. Hierdoor kan de autoriteit, indien nodig, passende stappen ondernemen om de bescherming van patiëntgegevens te waarborgen en verdere inbreuken te voorkomen.
 4. Voorkomen van herhaling: Datalekken kunnen vaak worden veroorzaakt door zwakke punten in de gegevensbeveiliging. Het melden van datalekken biedt een kans om de oorzaak van het lek te onderzoeken en passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.
 5. Mogelijke gevolgen: Het niet melden van een datalek kan leiden tot ernstige gevolgen, zowel in termen van boetes als in termen van reputatieschade voor de huisartsenpraktijk. Door een procedure te hebben, minimaliseert de praktijk deze risico’s.
 6. Vertrouwen van patiënten: Het hebben van een procedure voor het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens, evenals aan betrokken patiënten, kan het vertrouwen van patiënten vergroten. Ze zien dat hun persoonsgegevens serieus worden genomen en dat er maatregelen zijn om deze te beschermen.
 7. Bestuurlijke efficiëntie: Het hebben van een goed gedefinieerde procedure vereenvoudigt het beheer van datalekken. Het zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gevolgd, wat tijd en middelen bespaart in geval van een lek.