10080 | Organisatie : Informatiebeveiliging : HISUitbesteedrapportages

HansAdvies

Evaluatie leverancier

Doel | wat

De dienstverlening van de HIS-beheerder wordt jaarlijks geëvalueerd op grond van objectieve rapportages.

Rationale | waarom

Al met al biedt het jaarlijks evalueren van de HIS-dienstverlening op basis van objectieve rapportages een gestructureerde benadering om de kwaliteit en betrouwbaarheid van IT-ondersteuning in de gezondheidszorg te waarborgen en de belangen van patiënten te beschermen. Het stelt de praktijk in staat om proactief te handelen en potentiële problemen aan te pakken voordat ze de zorgverlening kunnen beïnvloeden.

Stappenplan | hoe

Een stappenplan voor het ontwikkelen van een jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening van de externe HIS-beheerder op basis van objectieve rapportages zou er als volgt uit kunnen zien:

 1. Vaststellen van Doelstellingen:
  • Bepaal de specifieke doelstellingen van de jaarlijkse evaluatie. Wat wilt u bereiken met deze evaluatie? Dit kan onder meer betrekking hebben op kwaliteitsborging, naleving van SLA’s, efficiëntie, risicobeheer en verbeteringsmogelijkheden.
 2. Selecteer Objectieve KPI’s:
  • Identificeer de Key Performance Indicators (KPI’s) die zullen worden gemeten en gerapporteerd. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: systeembeschikbaarheid, responstijden, incidentafhandelingstijd, naleving van beveiligingsnormen, enzovoort.
 3. Definieer Verantwoordelijkheden:
  • Wijs verantwoordelijkheden toe aan personen of teams binnen de huisartsenpraktijk voor de uitvoering van de evaluatie. Dit omvat het benoemen van een projectleider en het vormen van een evaluatieteam.
 4. Verzamel Gegevens:
  • Werk samen met de HIS-beheerder om de benodigde gegevens en rapportages te verzamelen. Zorg ervoor dat de rapportages objectief en meetbaar zijn. Dit kan het delen van prestatierapporten, logboeken, incidentrapporten en andere relevante gegevens omvatten.
 5. Analyseer de Gegevens:
  • Analyseer de verzamelde gegevens om de prestaties van de HIS-beheerder te beoordelen. Vergelijk de resultaten met de vooraf vastgestelde KPI’s en doelstellingen.
 6. Stel een Rapport Op:
  • Creëer een evaluatierapport waarin de bevindingen, analyses en conclusies worden vastgelegd. Dit rapport moet objectief en gedetailleerd zijn en de resultaten presenteren op een manier die begrijpelijk is voor alle belanghebbenden.
 7. Identificeer Verbeteringsmogelijkheden:
  • Op basis van de evaluatie kunnen mogelijke verbeteringen worden geïdentificeerd. Dit kan variëren van technische verbeteringen tot veranderingen in de dienstverlening of communicatie.
 8. Stel Actieplannen op:
  • Ontwikkel actieplannen om eventuele geïdentificeerde verbeteringen aan te pakken. Elk actiepunt moet duidelijk worden gedefinieerd en gekoppeld aan verantwoordelijkheden en deadlines.
 9. Communiceer Resultaten:
  • Deel het evaluatierapport en de voorgestelde actieplannen met alle relevante belanghebbenden, inclusief de HIS-beheerder. Zorg voor open communicatie en betrek de HIS-beheerder bij de verbeteringsprocessen.
 10. Implementeer Verbeteringen:
  • Voer de geïdentificeerde verbeteringen uit volgens de actieplannen. Volg de voortgang en zorg ervoor dat alle acties worden afgerond zoals gepland.
 11. Herhaal Jaarlijks:
  • Plan de jaarlijkse evaluatie als een terugkerend proces. Dit zorgt voor voortdurende monitoring en verbetering van de dienstverlening.
 12. Documenteer de Evaluatie:
  • Zorg ervoor dat alle stappen van de evaluatie en de resultaten gedocumenteerd zijn voor toekomstige referentie en transparantie.
 13. Blijf Samenwerken:
  • Blijf nauw samenwerken met de HIS-beheerder en handhaaf open communicatie om voortdurende verbeteringen en naleving van SLA’s te waarborgen.

Een gestructureerde jaarlijkse evaluatie van de HIS-dienstverlening helpt bij het handhaven van kwaliteit, het beheren van risico’s en het verbeteren van de dienstverlening om te voldoen aan de behoeften van de huisartsenpraktijk en de patiënten.

Benodigdheden | wie & waarmee

Voor het ontwikkelen van een jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening van de externe HIS-beheerder op basis van objectieve rapportages zijn er verschillende benodigdheden en middelen die nuttig zijn:

 1. Evaluatieteam: Stel een team samen dat verantwoordelijk is voor de evaluatie. Dit team moet de juiste vaardigheden en kennis hebben om de dienstverlening van de HIS-beheerder te beoordelen.
 2. SLA’s en Overeenkomsten: Verzamel alle relevante service level agreements (SLA’s) en contracten die zijn gesloten met de HIS-beheerder. Dit is de basis voor het vaststellen van de te meten prestatienormen.
 3. Toegang tot Gegevens: Werk samen met de HIS-beheerder om toegang te krijgen tot de benodigde gegevens en rapportages. Zorg ervoor dat u de relevante gegevens kunt verkrijgen om objectieve metingen uit te voeren.
 4. Meetinstrumenten: Identificeer en gebruik de juiste meetinstrumenten en tools om de prestaties van de HIS-beheerder te meten. Dit kunnen monitoringtools, beveiligingsanalyses, incidentrapporten en andere relevante hulpmiddelen zijn.
 5. Rapportagesysteem: Implementeer een rapportagesysteem waarmee u de verzamelde gegevens kunt analyseren en documenteren. Dit kan bestaan uit spreadsheetsoftware, speciale evaluatietools of andere softwareoplossingen.
 6. Deskundigheid: Zorg ervoor dat het evaluatieteam voldoende expertise heeft op het gebied van IT en gegevensbeheer om de objectieve rapportages correct te interpreteren.
 7. Projectleider: Benoem een projectleider die verantwoordelijk is voor het coördineren van het evaluatieproces en het aansturen van het evaluatieteam.
 8. Tijd en Planning: Plan de jaarlijkse evaluatie zorgvuldig en reserveer voldoende tijd om de gegevens te verzamelen, analyseren en actieplannen op te stellen en uit te voeren.
 9. Communicatie: Zorg voor effectieve communicatie met de HIS-beheerder, interne belanghebbenden en eventuele externe auditors of controle-instanties die bij de evaluatie betrokken zijn.
 10. Financiële Middelen: Houd rekening met eventuele kosten die verband houden met de evaluatie, zoals vergoedingen voor externe auditors, evaluatiesoftware of andere benodigdheden.
 11. Documentatie: Zorg voor een gedocumenteerd proces waarin de stappen voor de evaluatie, de bevindingen en de genomen acties worden vastgelegd.
 12. Betrekking tot Verbeteringen: Zorg ervoor dat u de benodigde middelen hebt om eventuele geïdentificeerde verbeteringen te implementeren, zoals de personeels- of financiële middelen.
 13. Transparantie: Communiceer de resultaten van de evaluatie naar relevante belanghebbenden, inclusief het evaluatieteam, de HIS-beheerder en het management van de huisartsenpraktijk.
 14. Continuïteit: Maak van de jaarlijkse evaluatie een doorlopend proces om ervoor te zorgen dat de dienstverlening voortdurend wordt gecontroleerd en verbeterd.

Door te zorgen voor de benodigde middelen en stappen te volgen, kan de huisartsenpraktijk een effectieve jaarlijkse evaluatie van de HIS-dienstverlening uitvoeren en waardevolle inzichten en verbeteringen realiseren.

Achtergrondinformatie

Het jaarlijks evalueren van de dienstverlening van de externe HIS (Huisartsen Informatie Systeem) beheerder op basis van objectieve rapportages is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Kwaliteitscontrole: Het stelt de huisartsenpraktijk in staat om de kwaliteit van de dienstverlening van de HIS-beheerder te controleren. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de geleverde diensten voldoen aan de verwachtingen en vereisten van de praktijk.
 2. Naleving van Service Level Agreements (SLA’s): In veel gevallen worden SLA’s opgesteld tussen de huisartsenpraktijk en de HIS-beheerder. Deze SLA’s bevatten overeenkomsten over prestatienormen en serviceniveaus. Het evalueren van de dienstverlening helpt ervoor te zorgen dat de HIS-beheerder aan deze overeenkomsten voldoet.
 3. Efficiëntie en Betrouwbaarheid: Een evaluatie kan onthullen of de HIS-beheerder efficiënt en betrouwbaar is bij het beheren van de IT-infrastructuur en systemen van de praktijk. Eventuele tekortkomingen of problemen kunnen tijdig worden geïdentificeerd en aangepakt.
 4. Probleemidentificatie: Het stelt de praktijk in staat om eventuele problemen of knelpunten in de dienstverlening te identificeren. Dit omvat bijvoorbeeld problemen met de beschikbaarheid van systemen, beveiligingsincidenten, prestatieproblemen enzovoort.
 5. Verbeteringskansen: Door middel van evaluaties kunnen gebieden voor verbetering worden geïdentificeerd. Deze feedback kan worden gebruikt om de dienstverlening van de HIS-beheerder te verbeteren en de efficiëntie en effectiviteit van de IT-ondersteuning te vergroten.
 6. Risicobeheer: Het evalueren van de dienstverlening helpt bij het identificeren van mogelijke risico’s en beveiligingskwesties. Dit is van cruciaal belang om de gegevens van patiënten te beschermen en te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming.
 7. Kostenbeheersing: Een evaluatie kan onthullen of de kosten van de dienstverlening redelijk en in lijn zijn met de geleverde kwaliteit. Dit kan helpen bij het beheersen van de uitgaven en het waarborgen van een goede prijs-kwaliteitverhouding.
 8. Vertrouwen en Transparantie: Het jaarlijks evalueren van de dienstverlening toont aan dat de praktijk toezicht houdt op de HIS-beheerder en waarde hecht aan transparantie en verantwoording.