10256 | Organisatie : Informatiebeveiliging : InlogBeheerders

HansAdvies

Account systeembeheerder

Doel | wat

Beheerders werken met een persoonlijke inlog en zijn bekend bij de praktijkhouder.

Rationale | waarom

In essentie is de rationale achter het vereisen van persoonlijke inloggegevens en het bekend zijn van beheerders dat het de algehele beveiliging, naleving en verantwoordelijkheid versterkt in de context van de huisartsenpraktijk. Het beschermt niet alleen patiëntgegevens, maar draagt ook bij aan efficiënte bedrijfsvoering en risicobeheer.

Stappenplan | hoe

Het proces om vast te stellen dat beheerders in een huisartsenpraktijk werken met een persoonlijke inlog en bekend zijn bij de praktijkhouders kan in verschillende stappen worden uitgevoerd. Hier is een algemeen stappenplan:

 1. Beleidsbepaling en Richtlijnen:
  • Begin met het opstellen van beleidsbepalingen en richtlijnen met betrekking tot inloggegevens en toegangsbeheer in de huisartsenpraktijk. Deze beleidsregels moeten de vereiste naleving van wet- en regelgeving, zoals HIPAA of AVG, weerspiegelen.
 2. Identificatie van Beheerders:
  • Identificeer de personen binnen de praktijk die als beheerders verantwoordelijk zijn voor de systemen en gegevens. Dit kunnen IT-personeel of andere medewerkers zijn met beheerdersrechten.
 3. Persoonlijke Inloggegevens:
  • Stel vast of beheerders al persoonlijke inloggegevens gebruiken voor toegang tot systemen. Als dit nog niet het geval is, moet u ervoor zorgen dat ze persoonlijke inloggegevens krijgen toegewezen. Dit kan omvatten het instellen van unieke gebruikersnamen en wachtwoorden voor elke beheerder.
 4. Toegangscontrole en Toewijzing van Rechten:
  • Zorg ervoor dat de toegangscontrole strikt is en dat beheerders alleen toegang hebben tot de systemen en gegevens die relevant zijn voor hun verantwoordelijkheden. Beperk onnodige toegang.
 5. Bekendheid bij Praktijkhouders:
  • Zorg ervoor dat de praktijkhouders bekend zijn met de beheerders en begrijpen wie verantwoordelijk is voor systeembeheer. Dit kan betekenen dat er regelmatige communicatie en rapportage plaatsvindt over de activiteiten van beheerders.
 6. Training en Bewustwording:
  • Zorg ervoor dat beheerders getraind zijn in het gebruik van persoonlijke inloggegevens en begrijpen waarom dit belangrijk is voor de beveiliging van patiëntgegevens. Bewustwordingsprogramma’s kunnen hierbij helpen.
 7. Beoordeling en Audit:
  • Voer regelmatige beoordelingen en audits uit om te controleren of beheerders voldoen aan de vereisten en beleidsregels. Dit kan zowel technische als organisatorische controles omvatten.
 8. Verbetering en Correctieve Maatregelen:
  • Als er tekortkomingen of problemen worden geïdentificeerd, implementeer dan correctieve maatregelen en verbeteringen om deze aan te pakken. Dit kan onder meer training, herconfiguratie van toegangsrechten en herziening van beleid omvatten.
 9. Documentatie en Rapportage:
  • Documenteer alle stappen en acties die worden ondernomen in het proces. Rapporteer aan de relevante belanghebbenden, zoals de praktijkhouders, over de status en naleving van inlogbeleid.
 10. Continuïteit en Onderhoud:
  • Dit is geen eenmalig proces. Het is belangrijk om voortdurend aandacht te besteden aan naleving en beveiliging. Blijf de bovengenoemde stappen herhalen en actualiseer beleid en procedures indien nodig.

Het stappenplan is gericht op het creëren van een robuuste en veilige toegangscontroleomgeving in de huisartsenpraktijk, waarin beheerders persoonlijke inloggegevens gebruiken en bekend zijn bij de praktijkhouders. Dit bevordert beveiliging, naleving en verantwoordelijkheid met betrekking tot patiëntgegevens.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om ervoor te zorgen dat beheerders in een huisartsenpraktijk werken met een persoonlijke inlog en bekend zijn bij de praktijkhouders, zijn er verschillende benodigdheden en middelen nodig. Hier zijn enkele belangrijke benodigdheden:

 1. Beleidsbepalingen en Richtlijnen: Ontwikkel duidelijke beleidsbepalingen en richtlijnen met betrekking tot inloggegevens, toegangsbeheer en beheerdersverantwoordelijkheden.
 2. Beveiligingsbeleid: Zorg voor een up-to-date beveiligingsbeleid dat voldoet aan de relevante regelgeving, zoals de AVG of HIPAA, en dat de basis vormt voor beveiligingspraktijken binnen de praktijk.
 3. Technische Middelen: Implementeer technische middelen om persoonlijke inloggegevens toe te wijzen en te beheren, zoals een identiteits- en toegangsbeheersysteem (IAM) of inlog- en wachtwoordbeheertools.
 4. Opleiding en Bewustwording: Bied training en bewustwordingssessies aan beheerders en medewerkers om hen bewust te maken van het belang van persoonlijke inloggegevens en beveiligingspraktijken.
 5. Toegangscontrole en Toewijzing van Rechten: Implementeer toegangscontrolesystemen die beheerders alleen toegang geven tot systemen en gegevens die relevant zijn voor hun functie. Beperk onnodige toegang.
 6. Documentatie: Houd gedetailleerde documentatie bij van inloggegevens, toegangsrechten en verantwoordelijkheden van beheerders.
 7. Audit en Monitoring: Gebruik beveiligingshulpmiddelen voor het monitoren van inlogactiviteiten en voer regelmatige audits uit om naleving te waarborgen.
 8. Rapportages en Communicatie: Ontwikkel rapportage- en communicatieprocessen om praktijkhouders op de hoogte te houden van de activiteiten van beheerders en eventuele beveiligingsincidenten.
 9. Correctieve Maatregelen: Stel een proces in voor het identificeren en aanpakken van beveiligingsproblemen en tekortkomingen, en zorg ervoor dat correctieve maatregelen worden geïmplementeerd.
 10. Beleid voor Risicobeheer: Implementeer een beleid voor risicobeheer om beveiligingsrisico’s proactief te identificeren en te beheren.
 11. Nalevingscontrole: Zorg voor middelen om regelmatige nalevingscontroles uit te voeren om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 12. Continuïteitsplanning: Ontwikkel een continuïteits- en herstelplan voor het geval van beveiligingsincidenten of problemen met inloggegevens.
 13. Betrokkenheid van Leidinggevenden: Zorg ervoor dat de praktijkhouders betrokken zijn bij het beheer van beheerders en hun activiteiten.
 14. Juridische en Privacyondersteuning: Werk samen met juridische en privacyprofessionals om ervoor te zorgen dat de praktijk voldoet aan de relevante regelgeving.
 15. Bewustwordingsprogramma’s: Ontwikkel bewustwordingsprogramma’s om zowel beheerders als medewerkers op de hoogte te houden van de vereisten en best practices.

Deze benodigdheden vormen de basis voor het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het waarborgen van de naleving van beleid en regelgeving in de huisartsenpraktijk met betrekking tot beheerders, persoonlijke inloggegevens en toegangsbeheer.

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat beheerders van systemen in een huisartsenpraktijk werken met een persoonlijke inlog en bekend zijn bij de praktijkhouders om verschillende redenen:

 1. Beveiliging en Toegangscontrole: Persoonlijke inloggegevens helpen bij het waarborgen van beveiliging en strikte toegangscontrole. Door individuele inloggegevens te gebruiken, kan de praktijk controleren wie toegang heeft tot gevoelige systemen en gegevens.
 2. Identificatie: Persoonlijke inloggegevens stellen de praktijk in staat om specifieke beheerders te identificeren en hun activiteiten te traceren. Dit is cruciaal voor het toewijzen van verantwoordelijkheid en het identificeren van problemen.
 3. Verantwoordelijkheid: Het hebben van bekende beheerders versterkt de verantwoordelijkheid. Beheerders zijn zich bewust van het feit dat hun acties traceerbaar zijn, wat kan bijdragen aan verantwoordelijk gedrag en beveiligingsbewustzijn.
 4. Naleving van Regelgeving: In veel sectoren, zoals de gezondheidszorg, zijn er strikte regelgevende vereisten met betrekking tot gegevensbeveiliging en toegangscontrole. Het gebruik van persoonlijke inloggegevens kan helpen bij het naleven van deze voorschriften.
 5. Bescherming tegen Ongeoorloofde Toegang: Bekende beheerders en persoonlijke inloggegevens voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot systemen. Dit is van vitaal belang voor de bescherming van gevoelige patiëntgegevens.
 6. Transparantie en Vertrouwen: Het hebben van bekende beheerders en persoonlijke inloggegevens bevordert transparantie en vertrouwen binnen de organisatie. Praktijkhouders weten wie verantwoordelijk is voor systeembeheer.
 7. Risicobeheer: Het hebben van bekende beheerders maakt het mogelijk om potentiële risico’s en bedreigingen beter te beheren. Praktijkhouders kunnen snel reageren op beveiligingsincidenten en problemen identificeren.
 8. Snellere Probleemoplossing: Als beheerders bekend zijn bij de praktijkhouders, kan het probleemoplossingsproces sneller verlopen, omdat er duidelijke communicatielijnen zijn.
 9. Bescherming tegen Interne Bedreigingen: Het gebruik van persoonlijke inloggegevens helpt bij het voorkomen van interne bedreigingen, zoals misbruik van beheerdersrechten door medewerkers.