109 | Zorgproces : Medicatie voorschrijven : % Interactie Beleid

HansAdvies

Opvolging interactiemeldingen

Doel | wat

U volgt interactiemeldingen in het algemeen op.

Rationale | waarom

Binnen de huisartsengeneeskunde is het werken met een elektronisch voorschrijf systeem (EVS) breed geïmplementeerd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van een EVS dient deze niet alleen goed ingesteld te zijn (filter e.d.), maar ook gevuld te zijn met de juiste informatie (o.a. welke medicatie gebruikt een patiënt daadwerkelijk, contra-indicaties, diagnoses en allergieën). Indien er veel interactiemeldingen zijn vanuit het HIS/EVS dient men te onderzoeken wat daarvan de oorzaak is en eventueel het medicatiebeleid bij te stellen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat een huisarts gevolg geeft aan relevante interactiemeldingen van het Huisartseninformatiesysteem (HIS) om verschillende redenen:

– Patiëntveiligheid: Interactiemeldingen waarschuwen voor potentiële risico’s en complicaties die kunnen optreden als gevolg van de interactie tussen verschillende medicijnen. Het opvolgen van deze meldingen is essentieel om de veiligheid van de patiënt te waarborgen en mogelijke nadelige effecten te voorkomen.

– Voorkomen van Medicatiefouten: Het negeren van interactiemeldingen kan leiden tot medicatiefouten, zoals ongewenste bijwerkingen of verminderde effectiviteit van medicijnen. Door snel te reageren op interactiemeldingen, kan de huisarts deze fouten voorkomen en zorgen voor een passend medicatiebeheer.

– Optimalisatie van Behandelplannen: Interactiemeldingen bieden waardevolle informatie over mogelijke interacties tussen voorgeschreven medicijnen. Het opvolgen van deze meldingen stelt de huisarts in staat om behandelplannen te optimaliseren, rekening houdend met de specifieke behoeften en omstandigheden van de patiënt.

– Evidentie-based Praktijk: Interactiemeldingen zijn gebaseerd op evidence-based informatie over medicatie-interacties. Het opvolgen van deze meldingen is in lijn met evidence-based praktijkrichtlijnen en draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.

– Maatwerk in Behandeling: Het opvolgen van interactiemeldingen stelt de huisarts in staat om medicatie op maat aan te passen aan de specifieke kenmerken van de patiënt, zoals leeftijd, geslacht, comorbiditeiten en andere relevante factoren.

– Verbetering van Therapietrouw: Het voorkomen van interacties die de therapietrouw kunnen beïnvloeden, draagt bij aan een betere naleving van het voorgeschreven behandelplan door de patiënt.

– Efficiëntie in Zorgverlening: Het opvolgen van interactiemeldingen draagt bij aan efficiëntere zorgverlening. Door potentieel schadelijke interacties vroegtijdig aan te pakken, kan de huisarts onnodige follow-upbezoeken, aanpassingen en complicaties voorkomen.

– Patiëntenvoorlichting: Het opvolgen van interactiemeldingen biedt gelegenheid voor patiëntenvoorlichting. De huisarts kan patiënten informeren over mogelijke interacties en hen betrekken bij het begrijpen van de impact van medicatie op hun gezondheid.

– Multidisciplinaire Samenwerking: Het opvolgen van interactiemeldingen kan de samenwerking met andere zorgverleners bevorderen. Het delen van relevante informatie over medicatie-interacties met apothekers en andere zorgprofessionals draagt bij aan een gecoördineerde en holistische benadering van de zorg.

– Wettelijke en Ethische Overwegingen: Het opvolgen van interactiemeldingen is in overeenstemming met wettelijke en ethische normen voor verantwoorde en veilige zorgverlening. Het voldoet aan de professionele verplichting om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te waarborgen.