166 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Patiënten Privacy-2

HansAdvies

Privacyverklaring patient

Doel | wat

Er is een patiëntenversie van de privacyverklaring openbaar beschikbaar.

Rationale | waarom

Al met al draagt het publiceren van een privacyverklaring bij aan de bescherming van de privacy van patiënten, helpt het de praktijk te voldoen aan de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en bevordert het een gezonde verstandhouding tussen de praktijk en degenen van wie persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Het is een belangrijk onderdeel van een proactieve benadering van gegevensbescherming en privacy in de gezondheidszorg.

Stappenplan | hoe

Het ontwikkelen van een privacyverklaring voor een huisartsenpraktijk is een belangrijke stap in gegevensbescherming en vereist zorgvuldige planning en overweging. Hier is een stappenplan voor het opstellen van een privacyverklaring:

 1. Wet- en Regelgeving Begrijpen: Begin met het begrijpen van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming in uw rechtsgebied. In de Europese Unie zou dit bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn.
 2. Identificeer Verantwoordelijke Partij: Wijs een verantwoordelijke persoon binnen de huisartsenpraktijk aan om verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling en publicatie van de privacyverklaring.
 3. Inventariseer Gegevensverwerking: Maak een lijst van alle soorten persoonlijke gegevens die de praktijk verzamelt en verwerkt, evenals het doel van elke gegevensverwerking (bijv. medische dossiers, afspraken, facturatie).
 4. Bepaal Bewaartermijnen: Definieer hoe lang de verschillende soorten gegevens worden bewaard. Dit kan variëren afhankelijk van het type gegevens en wettelijke vereisten.
 5. Identificeer Ontvangers: Beschrijf met welke organisaties of derden de praktijk persoonlijke gegevens deelt, zoals zorgverzekeraars, laboratoria of andere zorgverleners.
 6. Rechten van Betrokkenen: Leg uit welke rechten patiënten hebben met betrekking tot hun gegevens, zoals het recht op inzage, correctie en het recht om vergeten te worden. Zorg ervoor dat u uitlegt hoe patiënten deze rechten kunnen uitoefenen.
 7. Beveiligingsmaatregelen: Beschrijf de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.
 8. Toestemming en Toestemming Intrekken: Als toestemming nodig is voor bepaalde gegevensverwerkingen, leg dan uit hoe patiënten toestemming kunnen geven en intrekken.
 9. Contactinformatie: Voeg contactgegevens toe voor vragen of verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming.
 10. Beoordeling en Goedkeuring: Laat de privacyverklaring beoordelen en goedkeuren door de verantwoordelijke persoon in de praktijk, evenals eventueel juridisch advies.
 11. Publicatie: Publiceer de privacyverklaring op de website van de huisartsenpraktijk en maak kopieën beschikbaar in de wachtruimte of op verzoek van patiënten.
 12. Communicatie en Bewustwording: Communiceer de nieuwe privacyverklaring aan medewerkers en zorg ervoor dat zij zich bewust zijn van de inhoud ervan. Train het personeel over het belang van gegevensbescherming en privacy.
 13. Onderhoud en Updates: Zorg ervoor dat de privacyverklaring up-to-date wordt gehouden en herzie deze regelmatig om te zorgen dat deze blijft voldoen aan de wettelijke vereisten en de activiteiten van de praktijk.
 14. Monitoring en Naleving: Stel mechanismen in voor het monitoren van de naleving van de privacyverklaring en het behandelen van eventuele klachten of vragen van patiënten met betrekking tot gegevensbescherming.

Het ontwikkelen en onderhouden van een privacyverklaring is een continu proces dat aandacht vereist voor veranderingen in wet- en regelgeving en de activiteiten van de huisartsenpraktijk. Het is belangrijk om patiënten bewust te maken van hun rechten en ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens op een verantwoorde en wettelijke manier worden behandeld.

Benodigdheden | wie & waarmee

Bij het ontwikkelen van een privacyverklaring voor een huisartsenpraktijk zijn er enkele benodigdheden en overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden:

 1. Juridisch Advies: Het is raadzaam juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de privacyverklaring voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie.
 2. Duidelijke Taal: De privacyverklaring moet in begrijpelijke taal zijn geschreven, zodat patiënten en cliënten de informatie gemakkelijk kunnen begrijpen. Vermijd juridisch jargon en technische termen.
 3. Inventarisatie van Gegevens: Verzamel alle relevante informatie over welke gegevens worden verzameld, met welk doel, hoe lang ze worden bewaard en met welke organisaties ze worden gedeeld. Dit vereist samenwerking tussen de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming en andere medewerkers.
 4. Beveiligingsmaatregelen: Zorg ervoor dat u beschrijft welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen om persoonlijke gegevens te beschermen, zoals toegangsbeperkingen, versleuteling en audits.
 5. Toestemmingsprocedures: Als toestemming nodig is voor bepaalde gegevensverwerkingen, moet de privacyverklaring uitleggen hoe patiënten toestemming kunnen geven en intrekken. Dit kan inclusief toestemmingsformulieren of -procedures zijn.
 6. Bewaartermijnen: Definieer de bewaartermijnen voor verschillende soorten gegevens en leg uit waarom gegevens gedurende deze periode worden bewaard.
 7. Rechten van Betrokkenen: Zorg ervoor dat u uitlegt hoe patiënten hun rechten met betrekking tot hun gegevens kunnen uitoefenen, zoals het recht op inzage, correctie en het recht om vergeten te worden. Beschrijf ook hoe zij contact kunnen opnemen met de praktijk voor dergelijke verzoeken.
 8. Contactinformatie: Voeg contactgegevens toe voor de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming of een aangewezen contactpersoon voor vragen of bezorgdheden met betrekking tot de privacyverklaring.
 9. Publicatie en Distributie: Zorg ervoor dat de privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van de huisartsenpraktijk en dat kopieën beschikbaar zijn in de wachtruimte of op verzoek van patiënten.
 10. Training van Personeel: Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de privacyverklaring en begrijpen hoe deze in de praktijk moet worden toegepast. Training kan nodig zijn om ervoor te zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming.
 11. Regelmatige Beoordeling en Updates: Plan regelmatige beoordelingen van de privacyverklaring om te zorgen dat deze up-to-date blijft in overeenstemming met veranderende wet- en regelgeving en de activiteiten van de praktijk.

Het ontwikkelen en onderhouden van een privacyverklaring is een essentieel onderdeel van gegevensbescherming en privacy in de gezondheidszorg. Het is belangrijk dat de privacyverklaring nauwkeurig en transparant is om het vertrouwen van patiënten te behouden en te voldoen aan wettelijke vereisten.

Achtergrondinformatie

Het publiceren van een privacyverklaring in een huisartsenpraktijk is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Transparantie en Vertrouwen: Een privacyverklaring biedt patiënten en cliënten inzicht in hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gedeeld. Dit bevordert transparantie en vertrouwen tussen de patiënten en de praktijk.
 2. Wettelijke Verplichting: In veel landen, zoals in de Europese Unie, zijn organisaties wettelijk verplicht om transparantie te bieden over hoe ze persoonlijke gegevens verwerken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het niet naleven van deze wetten kan leiden tot boetes en juridische problemen.
 3. Rechten van Betrokkenen: De privacyverklaring informeert patiënten over hun rechten, waaronder het recht op inzage in hun persoonlijke gegevens, het recht op correctie van onjuiste informatie en het recht op verwijdering van gegevens (het zogenaamde “recht om vergeten te worden”).
 4. Doelbinding en Minimale Gegevensverwerking: De verklaring verduidelijkt welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Dit moedigt de praktijk aan om alleen de nodige gegevens te verzamelen en te verwerken voor specifieke doeleinden, in lijn met het principe van minimale gegevensverwerking.
 5. Toestemming: De privacyverklaring kan informatie bevatten over hoe patiënten toestemming geven voor het verzamelen en verwerken van hun gegevens. Dit is vooral belangrijk als toestemming vereist is voor bepaalde gegevensverwerkingen.
 6. Beveiliging van Gegevens: Door te vermelden hoe gegevens worden beschermd, worden patiënten gerustgesteld over de beveiligingsmaatregelen die de praktijk heeft geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
 7. Contactgegevens: De privacyverklaring bevat vaak contactgegevens voor vragen of bezorgdheden met betrekking tot gegevensbescherming, waardoor patiënten een manier hebben om in contact te komen met de praktijk.
 8. Verantwoording: Door het publiceren van een privacyverklaring toont de praktijk aan dat ze zich bewust is van de verantwoordelijkheid voor het beheer van persoonlijke gegevens en dat ze bereid is verantwoording af te leggen over hoe deze gegevens worden behandeld.