2023200193 | Organisatie : Informatiebeveiliging : UZIpas?

HansAdvies

Gebruik UZI pas

Doel | wat

Er wordt gebruik gemaakt van een UZI pas

Rationale | waarom

Het gebruik van een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) voor tweefactorauthenticatie in een huisartsenpraktijk, met name in de context van de gezondheidszorg is belangrijk voor de bescherming van gevoelige patiëntinformatie:

Unieke Identificatie van Zorgverleners: De UZI-pas is een uniek identificatiemiddel voor zorgverleners in Nederland. Het gebruik ervan zorgt voor een nauwkeurige en ondubbelzinnige identificatie van individuele zorgverleners in de huisartsenpraktijk, waardoor wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot medische informatie.

Naleving van Wet- en Regelgeving: In de Nederlandse gezondheidszorg zijn er specifieke wetten en regelgeving met betrekking tot de bescherming van medische gegevens, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gebruik van de UZI-pas kan bijdragen aan de naleving van deze regelgeving door een sterke authenticatiemethode te bieden.

Beveiliging van Medische Informatie: De UZI-pas wordt gebruikt als een fysiek identificatiemiddel dat gekoppeld is aan de zorgverlener. Het combineren van iets wat de zorgverlener heeft (de pas) met iets wat hij of zij weet (zoals een pincode) verhoogt de beveiliging bij toegang tot medische informatie in het Huisartseninformatiesysteem (HIS).

Voorkomen van Ongeautoriseerde Toegang: De UZI-pas is een vorm van iets wat de zorgverlener fysiek bezit en het is persoonsgebonden. Hierdoor wordt het moeilijker voor onbevoegden om toegang te krijgen tot het HIS, omdat zowel de fysieke pas als de pincode nodig zijn voor authenticatie.

Traceerbaarheid en Verantwoording: Het gebruik van de UZI-pas zorgt voor traceerbaarheid bij het inloggen en gebruik van het HIS. Het biedt een duidelijk spoor van wie toegang heeft gehad tot welke informatie, waardoor verantwoording kan worden afgelegd en eventuele ongeautoriseerde handelingen kunnen worden opgespoord.

Integratie met Zorginfrastructuur: De UZI-pas is geïntegreerd met de landelijke zorginfrastructuur in Nederland. Het gebruik ervan maakt het gemakkelijker voor zorgverleners om veilig toegang te krijgen tot landelijke systemen en uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen verschillende zorginstellingen mogelijk te maken.

Standaard in de Gezondheidszorg: De UZI-pas is een standaardidentificatiemiddel in de Nederlandse gezondheidszorg. Het gebruik ervan zorgt voor uniformiteit en naleving van de vastgestelde normen, wat belangrijk is voor een gestandaardiseerde en veilige werkomgeving.

Bescherming tegen Identiteitsdiefstal: Het gebruik van de UZI-pas, in combinatie met een pincode, maakt het moeilijker voor kwaadwillenden om de identiteit van een zorgverlener te stelen en ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot medische systemen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het niet-gebruik van de UZI-pas in bepaalde situaties of organisaties kan verschillende redenen hebben. Enkele mogelijke redenen zijn:

Technologische Beperkingen: Soms kunnen technologische beperkingen een rol spelen. Bijvoorbeeld, als het Huisartseninformatiesysteem (HIS) niet is geconfigureerd om de UZI-pas te ondersteunen of als er compatibiliteitsproblemen zijn, kan het gebruik ervan worden beperkt.

Kosten: Het implementeren en onderhouden van UZI-pasinfrastructuur kan kosten met zich meebrengen, inclusief hardware, software en training van personeel. Kleine huisartsenpraktijken of organisaties met beperkte middelen kunnen mogelijk afzien van het gebruik van de UZI-pas vanwege financiële overwegingen.

Training en Bewustwording: Als het personeel niet voldoende is getraind in het gebruik van de UZI-pas of als er een gebrek aan bewustwording is over het belang ervan, kan dit leiden tot onderbenutting of het vermijden van de pas.

Complexiteit van Implementatie: De implementatie van een nieuw authenticatiesysteem kan complex zijn en veranderingen in werkprocessen met zich meebrengen. Organisaties kunnen terughoudend zijn om te migreren naar de UZI-pas vanwege de verwachte complexiteit van deze overgang.

Gebruik van Alternatieve Authenticatiemethoden: Sommige organisaties geven mogelijk de voorkeur aan of maken gebruik van alternatieve authenticatiemethoden, zoals gebruikersnaam-wachtwoordcombinaties in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen. Dit kan het gevolg zijn van specifieke beleidskeuzes of ervaringen met andere authenticatiemethoden.

Perceptie van Veiligheid: In sommige gevallen kan er een perceptie bestaan dat bestaande authenticatiemethoden voldoende veilig zijn, en er kan mogelijk geen onmiddellijke noodzaak worden gezien om over te schakelen naar de UZI-pas.

Overwegingen met betrekking tot Gemak: Als het gebruik van de UZI-pas als omslachtig wordt beschouwd door het personeel, kan dit ook een reden zijn waarom het niet breed wordt aangenomen. Gemak en gebruiksvriendelijkheid spelen een belangrijke rol bij de acceptatie van nieuwe beveiligingsmaatregelen.