2023240 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Logging

HansAdvies

Bijhouden logging privacy-gevoelige applicaties.

Doel | wat

De praktijk houdt logging bij van privacy-gevoelige applicaties.

Rationale | waarom

De rationale achter het bijhouden van logging van privacy-gevoelige applicaties in een huisartsenpraktijk omvat verschillende belangrijke overwegingen:

 1. Beveiliging van Patiëntgegevens: Het bijhouden van logs is een essentieel onderdeel van de algehele beveiligingsstrategie om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van patiëntgegevens te waarborgen. Het helpt bij het identificeren en monitoren van toegang tot gevoelige gegevens.
 2. Detectie van Beveiligingsinbreuken: Logs bieden de mogelijkheid om verdachte of ongeautoriseerde toegang te detecteren. Ze fungeren als een waarschuwingssysteem voor beveiligingsinbreuken, zoals ongeautoriseerde toegangspogingen of misbruik van rechten.
 3. Verantwoording en Naleving: Logging is vaak een vereiste om te voldoen aan wettelijke voorschriften en branchevoorschriften, zoals HIPAA in de Verenigde Staten. Het bijhouden van logs stelt de praktijk in staat om aan te tonen wie toegang heeft tot patiëntgegevens en wat ze ermee doen, wat cruciaal is voor naleving en verantwoording.
 4. Auditing en Controle: Logs fungeren als een audittrail waarmee de praktijk activiteiten kan controleren en verifiëren. Ze bieden een gedetailleerd overzicht van wie wat heeft gedaan binnen de applicaties en systemen.
 5. Probleemoplossing en Diagnose: Logs kunnen worden gebruikt voor het oplossen van technische problemen en het diagnosticeren van operationele problemen. Ze zijn waardevol bij het identificeren van fouten of prestatieproblemen.
 6. Risicobeheer: Het bijhouden van logs draagt bij aan het beheer van beveiligingsrisico’s. Door logs te analyseren, kunnen zwakke punten in de beveiliging worden geïdentificeerd en kunnen maatregelen worden genomen om deze te versterken.
 7. Transparantie en Vertrouwen: Het bijhouden van logs toont aan dat de praktijk transparant is over de toegang tot patiëntgegevens en de beveiliging ervan. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen bij patiënten, personeel en belanghebbenden.
 8. Reconstructie van Gebeurtenissen: In het geval van beveiligingsincidenten, datalekken of andere ongewenste gebeurtenissen, helpen logs bij het reconstrueren van de gebeurtenissen en het vaststellen van de oorzaak. Dit is van cruciaal belang voor het nemen van corrigerende maatregelen.

Kortom, de rationale achter logging van privacy-gevoelige applicaties is gebaseerd op het waarborgen van de beveiliging van patiëntgegevens, het naleven van wettelijke voorschriften, het detecteren van beveiligingsinbreuken en het opbouwen van vertrouwen. Het is een cruciaal element van een uitgebreide gegevensbeveiligingsstrategie in de gezondheidszorg.

Stappenplan | hoe

Het ontwikkelen van een systeem om de logging bij te houden van privacy-gevoelige applicaties in een huisartsenpraktijk vereist zorgvuldige planning en implementatie. Hier is een algemeen stappenplan dat gevolgd kan worden:

 1. Identificeer Doelstellingen en Vereisten:
  • Bepaal het doel van het logsysteem, zoals beveiliging, naleving of probleemoplossing. Identificeer de wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan.
 2. Inventariseer Privacy-gevoelige Applicaties:
  • Identificeer alle applicaties en systemen die privacy-gevoelige gegevens verwerken en waarvoor logging nodig is.
 3. Selecteer Loggingniveaus:
  • Definieer loggingniveaus op basis van de ernst van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, bepaal welke gebeurtenissen als kritiek moeten worden gelogd en welke als informatief.
 4. Kies een Loggingsysteem:
  • Selecteer het loggingsysteem of de software die wordt gebruikt om logs te verzamelen en op te slaan. Dit kan bestaan uit specifieke loggingssoftware of ingebouwde functies in applicaties en besturingssystemen.
 5. Definieer Logformaten:
  • Bepaal welke informatie moet worden vastgelegd in de logs, zoals tijdstempels, gebruikers-ID’s, gebeurtenissen, IP-adressen en meer.
 6. Implementeer Loggingsysteem:
  • Implementeer het loggingsysteem in de relevante applicaties en systemen. Zorg ervoor dat logs consistent worden vastgelegd en opgeslagen.
 7. Beveilig Logs:
  • Zorg voor de beveiliging van logbestanden om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Gebruik cryptografie en toegangscontroles om logs te beschermen.
 8. Opslag en Retentiebeleid:
  • Bepaal de opslaglocatie en het retentiebeleid voor logbestanden. Overweeg hoe lang logs moeten worden bewaard om aan wettelijke vereisten te voldoen.
 9. Monitoring en Analyse:
  • Implementeer tools voor het bewaken en analyseren van logs. Dit kan helpen bij het detecteren van beveiligingsinbreuken en problemen.
 10. Test Loggingfunctionaliteit:
  • Test het loggingsysteem om ervoor te zorgen dat het correct werkt en dat logs worden gegenereerd zoals verwacht.
 11. Training van Personeel:
  • Zorg ervoor dat het personeel getraind is om logs te begrijpen en te gebruiken. Leg de procedures uit voor het melden van verdachte activiteiten.
 12. Rapportage en Waarschuwingen:
  • Stel rapportage- en waarschuwingssystemen in om tijdig te reageren op beveiligingsincidenten of afwijkingen.
 13. Onderhoud en Evaluatie:
  • Voer regelmatig onderhoud uit aan het loggingsysteem en evalueer de effectiviteit ervan. Pas beleid en procedures aan op basis van evaluatieresultaten.
 14. Documentatie:
  • Documenteer alle aspecten van het loggingsysteem, inclusief procedures, beleid en configuratie.
 15. Naleving en Audits:
  • Gebruik de logs voor naleving van wettelijke vereisten en bereid u voor op audits door externe instanties.

Het ontwikkelen van een effectief loggingsysteem voor privacy-gevoelige applicaties is een doorlopend proces dat vereist dat de praktijk up-to-date blijft met nieuwe beveiligingsuitdagingen en wettelijke vereisten. Het is essentieel om een systematische en goed gedocumenteerde aanpak te volgen om de beveiliging van patiëntgegevens te waarborgen.

Benodigdheden | wie & waarmee

Het ontwikkelen van een systeem om de logging bij te houden van privacy-gevoelige applicaties in een huisartsenpraktijk vereist verschillende benodigdheden. Hier zijn enkele van de essentiële benodigdheden:

 1. Loggingsysteem of Software: Selecteer geschikte loggingsysteemsoftware of tools om logs te verzamelen, op te slaan en te beheren. Dit kan een specifieke loggingssoftware zijn of ingebouwde functies in applicaties en besturingssystemen.
 2. Beveiligingsbeleid en Procedures: Stel duidelijke beveiligingsbeleidsregels en procedures op die betrekking hebben op logging. Dit omvat beleid voor welke gebeurtenissen moeten worden gelogd, hoe logs moeten worden beschermd en hoelang ze moeten worden bewaard.
 3. Logformaten: Definieer de benodigde logformaten voor het vastleggen van informatie, zoals tijdstempels, gebruikers-ID’s, gebeurtenissen, IP-adressen en andere relevante details.
 4. Opslaginfrastructuur: Zorg voor voldoende opslagcapaciteit om logs op te slaan. Overweeg of u on-premises opslag of cloudopslag wilt gebruiken. Zorg voor redundantie en back-up van loggegevens.
 5. Toegangscontrole en Versleuteling: Implementeer strikte toegangscontroles om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot loggegevens. Overweeg het gebruik van versleuteling om de vertrouwelijkheid van logbestanden te waarborgen.
 6. Monitoring en Analysetools: Verkrijg en configureer monitoring- en analysehulpmiddelen om logs te bewaken en verdachte activiteiten te detecteren.
 7. Training van Personeel: Zorg ervoor dat het IT-personeel getraind is in het correct gebruik van het loggingsysteem en in het begrijpen van loggegevens.
 8. Beleids- en Proceduredocumentatie: Documenteer alle aspecten van het loggingbeleid en de procedures, inclusief configuratie-instellingen, verantwoordelijkheden van het personeel en stappen voor het melden van verdachte activiteiten.
 9. Rapportage en Waarschuwingssystemen: Stel rapportage- en waarschuwingssystemen in om snel te reageren op beveiligingsincidenten en afwijkingen.
 10. Regelmatig Onderhoud: Plan regelmatig onderhoud voor het loggingsysteem en evalueer de effectiviteit ervan. Houd de software up-to-date en implementeer patches en updates indien nodig.
 11. Naleving van Wettelijke Voorschriften: Zorg ervoor dat het loggingsysteem voldoet aan wettelijke vereisten en branchevoorschriften, zoals HIPAA of andere lokale regelgeving in de gezondheidszorg.
 12. Risicobeheer: Overweeg het implementeren van risicobeheerpraktijken om zwakke punten in de beveiliging te identificeren en te adresseren.

Het is belangrijk om de benodigdheden zorgvuldig te plannen en te implementeren om ervoor te zorgen dat het loggingsysteem effectief is in het beschermen van patiëntgegevens en voldoet aan wettelijke en beveiligingsvereisten. Een goed doordachte en gedocumenteerde aanpak is essentieel voor het succes van het loggingproject.

Achtergrondinformatie

Het bijhouden van logs van privacy-gevoelige applicaties is van groot belang voor huisartsenpraktijken om verschillende redenen:

 1. Beveiliging en Controle: Het bijhouden van logs biedt inzicht in wie toegang heeft tot privacygevoelige gegevens en wat ze ermee doen. Het helpt bij het identificeren van verdachte activiteiten en beveiligingsincidenten.
 2. Naleving van Wet- en Regelgeving: In de gezondheidszorg zijn er strenge wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van patiëntgegevens, zoals de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten. Het bijhouden van logs is vaak een vereiste om aan dergelijke voorschriften te voldoen.
 3. Audits en Verantwoording: Logs fungeren als een audittrail waarmee de praktijk verantwoording kan afleggen over wie toegang heeft tot gevoelige gegevens en wat ze ermee doen. Dit is essentieel in het geval van audits of onderzoeken.
 4. Detectie van Afwijkingen: Loggegevens kunnen worden geanalyseerd om afwijkingen of ongebruikelijke activiteiten te identificeren. Dit kan wijzen op ongeautoriseerde toegang of andere potentiële beveiligingsproblemen.
 5. Reconstructie van Gebeurtenissen: Logs kunnen worden gebruikt om gebeurtenissen en activiteiten te reconstrueren in het geval van een beveiligingsincident of datalek. Dit helpt bij het begrijpen van wat er is gebeurd en bij het nemen van corrigerende maatregelen.
 6. Bewijsvoering: Logs kunnen dienen als bewijsmateriaal in het geval van juridische geschillen, zoals rechtszaken of claims. Ze kunnen helpen bij het vaststellen van wie verantwoordelijk is voor bepaalde acties.
 7. Verbetering van Beveiliging: Door het analyseren van logs kunnen zwakke punten in de beveiliging worden geïdentificeerd en kunnen maatregelen worden genomen om de beveiliging te verbeteren.
 8. Operationele Efficiëntie: Logs kunnen ook waardevol zijn voor operationele doeleinden, zoals het identificeren van prestatieproblemen of fouten in applicaties. Dit helpt bij het handhaven van een efficiënte werking van de praktijk.

Logging is een geautomatiseerde registratie van gegevens, die bedoeld is om bij te houden welke gebeurtenissen/ handelingen binnen een systeem hebben plaatsgevonden.