51 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Patiënten Privacy Regelement?

HansAdvies

Privacyverklaring patiënten

Doel | wat

Uw praktijk beschikt over een privacyverklaring voor patiënten, geschreven in begrijpelijke taal.

Rationale | waarom

Een privacyverklaring is een belangrijk instrument om patiënten te informeren, te beschermen, te betrekken en het wettelijk kader met betrekking tot gegevensbescherming na te leven. Het draagt bij aan een cultuur van privacy en gegevensbescherming in de gezondheidszorg en bevordert het vertrouwen tussen zorgverleners en patiënten.

Stappenplan | hoe

Het ontwikkelen van een privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens, doorgifte en rechten van patiënten voor een huisartsenpraktijk vereist een gestructureerde aanpak. Hier is een algemeen stappenplan om u te helpen bij het ontwikkelen van een dergelijke verklaring:

 1. Bepaal het doel en de reikwijdte van de privacyverklaring:
  • Definieer het specifieke doel van de verklaring, zoals het informeren van patiënten over gegevensverwerking, doorgifte en hun rechten.
  • Bepaal welke soorten persoonsgegevens er worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt.
 2. Vorm een werkgroep:
  • Stel een werkgroep samen met relevante leden, zoals medische professionals, juridisch advies en beheerders van de praktijk.
 3. Juridisch en regelgevend onderzoek:
  • Doe onderzoek naar de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie.
 4. Identificeer verwerkingsactiviteiten:
  • Maak een inventarisatie van de soorten gegevens die worden verzameld, verwerkt en gedeeld binnen de huisartsenpraktijk.
 5. Definieer de rechten van patiënten:
  • Identificeer de rechten van patiënten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar.
 6. Opstellen van de verklaring:
  • Schrijf de privacyverklaring in duidelijke en begrijpelijke taal. Het moet informatief en transparant zijn.
 7. Inclusief contactinformatie:
  • Voeg contactinformatie toe, zodat patiënten weten hoe ze vragen kunnen stellen of verzoeken met betrekking tot hun gegevens kunnen indienen.
 8. Inclusief toestemmingsprocedure:
  • Als toestemming vereist is voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, beschrijf dan hoe patiënten toestemming kunnen geven of intrekken.
 9. Beveiligingsmaatregelen:
  • Vermeld welke maatregelen de huisartsenpraktijk neemt om de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.
 10. Klachtenprocedure:
  • Leg uit hoe patiënten klachten kunnen indienen over gegevensverwerking en hoe deze zullen worden behandeld.
 11. Goedkeuring en implementatie:
  • Zorg ervoor dat de verklaring wordt beoordeeld en goedgekeurd door het management of de relevante autoriteiten.
  • Implementeer de verklaring in de praktijk.
 12. Bekendmaking aan patiënten:
  • Communiceer de privacyverklaring aan patiënten, bijvoorbeeld door deze beschikbaar te stellen in de wachtkamer, op de website en tijdens consultaties.
 13. Opleiding en bewustwording:
  • Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de privacyverklaring en hoe ze ermee moeten omgaan.
 14. Monitoring en evaluatie:
  • Evalueer regelmatig de effectiviteit van de privacyverklaring en pas deze aan indien nodig, bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in gegevensverwerkingsactiviteiten.
 15. Documentatie en archivering:
  • Houd gedocumenteerde versies van de privacyverklaring en eventuele wijzigingen bij voor archiveringsdoeleinden.

Het ontwikkelen van een privacyverklaring vereist aandacht voor details en zorgvuldige communicatie met patiënten. Het is belangrijk om de verklaring up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Benodigdheden | wie & waarmee

 1. Projectteam
 2. Een gedetailleerde inventaris van de soorten persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt binnen de huisartsenpraktijk is nodig om een volledig beeld te krijgen van de gegevensverwerking.
 3. De privacyverklaring moet beschikbaar worden gesteld aan patiënten. Dit kan onder andere via de praktijkwebsite, in de wachtkamer en tijdens consultaties gebeuren.
 4. Middelen voor toestemming en intrekking: Als toestemming vereist is voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zorg dan voor een procedure waarbij patiënten toestemming kunnen geven of intrekken.
 5. Klachtenprocedure

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat er in een huisartsenpraktijk een privacyverklaring aanwezig is over de verwerking van persoonsgegevens, doorgifte en de rechten van patiënten om verschillende redenen:

 1. Informatie voor patiënten: Een privacyverklaring biedt patiënten duidelijke informatie over hoe hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt binnen de huisartsenpraktijk. Dit vergroot de transparantie en helpt patiënten beter te begrijpen hoe hun gegevens worden behandeld.
 2. Wettelijke verplichting: In veel landen en regio’s zijn zorgverleners, waaronder huisartsenpraktijken, wettelijk verplicht om patiënten op de hoogte te stellen van hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt. Het niet naleven van deze wettelijke verplichting kan leiden tot juridische en regelgevende problemen.
 3. Patiëntrechten: Een privacyverklaring informeert patiënten over hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Dit helpt patiënten bewust te maken van hun privacyrechten en hoe ze deze kunnen uitoefenen.
 4. Vertrouwen opbouwen: Door transparant te zijn over gegevensverwerking, kan de huisartsenpraktijk het vertrouwen van patiënten opbouwen en behouden. Het laat zien dat de praktijk zorgvuldig omgaat met persoonlijke informatie en de privacy van patiënten respecteert.
 5. Toestemming: Een privacyverklaring kan ook informatie bevatten over hoe patiënten toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens, vooral in situaties waar toestemming vereist is voor bepaalde verwerkingen, zoals het delen van gegevens met andere zorgverleners.
 6. Data-veiligheid en beveiliging: De privacyverklaring kan details bevatten over de maatregelen die de huisartsenpraktijk neemt om de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. Dit kan het geruststellend voor patiënten maken en hen laten zien dat de praktijk zich inspant om gegevens veilig te houden.
 7. Klachtenprocedure: Het bieden van informatie over hoe patiënten klachten kunnen indienen over de verwerking van hun gegevens kan een belangrijk aspect van de privacyverklaring zijn. Het stelt patiënten in staat om bezorgdheid te uiten en eventuele problemen aan te kaarten.