72 | Organisatie : Informatiebeveiliging : AfsprakenBeschikbaarheidGegevens

HansAdvies

Beschikbaarheid medische gegevens bij technische problemen

Doel | wat

De praktijk heeft contractuele afspraken gemaakt met de HIS leverancier over de beschikbaarheid van patiëntengegevens bij problemen.

Rationale | waarom

Contractuele afspraken over gegevensbeschikbaarheid bij problemen een essentiële basis voor de bescherming van patiëntengegevens, de naleving van wet- en regelgeving, het behoud van patiëntvertrouwen, risicobeheer en de garantie van ononderbroken patiëntenzorg. Dit is van cruciaal belang voor de algehele effectiviteit en betrouwbaarheid van een huisartsenpraktijk.

Stappenplan | hoe

Het opstellen van contractuele afspraken met de Application Service Provider (ASP) leverancier en/of HIS leverancier over de beschikbaarheid van patiëntengegevens bij problemen in een huisartsenpraktijk vereist een zorgvuldig proces. Hier is een stappenplan om deze afspraken te maken:

 1. Identificeer de vereisten: Begin met het identificeren van de specifieke vereisten en verwachtingen van de huisartsenpraktijk met betrekking tot de beschikbaarheid van patiëntengegevens. Dit omvat zaken zoals minimale beschikbaarheidstijd, gegevensback-up en hersteltijd, en rapportage van incidenten.
 2. Evalueer bestaande overeenkomsten: Als er al overeenkomsten met de leverancier zijn, evalueer deze dan om te bepalen in hoeverre ze voldoen aan de nieuwe vereisten en welke aanvullende clausules nodig zijn.
 3. Selecteer juridische adviseurs: Het is raadzaam om juridische adviseurs in te schakelen om u te helpen bij het opstellen van juridisch bindende contracten. Zij kunnen u adviseren over de wettelijke vereisten en zorgen voor juridische afdwingbaarheid.
 4. Definieer serviceniveau-overeenkomsten (SLA’s): Bepaal de serviceniveaus die u van de leverancier verwacht. Dit omvat aspecten zoals beschikbaarheid, respons- en hersteltijden, gegevensback-up, beveiligingsmaatregelen en escalatieprocedures.
 5. Onderhandel en stel clausules op: Onderhandel met de leverancier over de opgenomen SLA’s en andere contractuele voorwaarden. Zorg ervoor dat de afspraken redelijk zijn en passen bij de behoeften van de praktijk.
 6. Identificeer verantwoordelijkheden: Definieer duidelijk de verantwoordelijkheden van zowel de huisartsenpraktijk als de leverancier met betrekking tot gegevensbeschikbaarheid en herstel. Dit omvat het aanduiden van wie verantwoordelijk is voor gegevensback-ups, beveiliging en herstelinspanningen.
 7. Stel een incidentresponsplan op: Inclusief in de overeenkomst moet een incidentresponsplan zijn dat beschrijft hoe problemen zullen worden aangepakt en gerapporteerd, inclusief escalatieprocedures.
 8. Incorporatie van wettelijke vereisten: Zorg ervoor dat de contractuele afspraken in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van patiëntengegevens.
 9. Bepaal financiële regelingen: Neem clausules op die betrekking hebben op financiële arrangementen, zoals boetes voor het niet nakomen van SLA’s en betalingsvoorwaarden.
 10. Juridische beoordeling en goedkeuring: Laat de opgestelde overeenkomst beoordelen en goedkeuren door juridische adviseurs van beide partijen om ervoor te zorgen dat deze juridisch afdwingbaar en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten.
 11. Ondertekening van de overeenkomst: Zodra de overeenkomst is goedgekeurd, ondertekenen beide partijen deze officieel. De ondertekende overeenkomst wordt het bindende document voor de relatie tussen de huisartsenpraktijk en de leverancier.
 12. Implementatie en naleving: Zorg ervoor dat alle partijen betrokken zijn bij de implementatie van de overeenkomst en dat deze strikt wordt nageleefd.
 13. Regelmatige evaluatie en herziening: Overeenkomsten moeten regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig herzien om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de behoeften en veranderende omstandigheden van de huisartsenpraktijk.

Het proces van het maken van contractuele afspraken moet goed doordacht en juridisch solide zijn, omdat het een cruciale stap is in het waarborgen van de beschikbaarheid van patiëntengegevens en de naleving van wet- en regelgeving.

Benodigdheden | wie & waarmee

Het maken van afspraken met een Application Service Provider (ASP) leverancier en/of  HIS leverancier over de beschikbaarheid van patiëntengegevens bij problemen vereist verschillende benodigdheden en inspanningen, waaronder:

 1. Duidelijke vereisten: Definieer duidelijke vereisten voor wat u verwacht met betrekking tot gegevensbeschikbaarheid en herstel. Dit omvat aspecten zoals minimale beschikbaarheidstijd, gegevensback-up, hersteltijd en escalatieprocedures.
 2. Juridisch advies: Werk samen met juridische adviseurs om juridisch bindende contracten op te stellen. Deze professionals kunnen u helpen bij het begrijpen van wettelijke vereisten en bij het opstellen van contractuele clausules die voldoen aan de wet.
 3. Onderhandelingsvaardigheden: Sterke onderhandelingsvaardigheden zijn van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de afspraken redelijk zijn en in lijn met de behoeften van de huisartsenpraktijk.
 4. Technische kennis: Het begrijpen van de technische aspecten van de systemen en gegevensbeheer is van groot belang. Dit helpt bij het vaststellen van haalbare SLA’s en het identificeren van mogelijke technische uitdagingen.
 5. Incidentresponsplan: Ontwikkel en documenteer een incidentresponsplan dat beschrijft hoe gegevensproblemen zullen worden aangepakt en gerapporteerd. Dit moet worden opgenomen in de contractuele afspraken.
 6. Transparantie en communicatie: Zorg voor open en transparante communicatie met de leverancier. Dit omvat het bespreken van verwachtingen en het definiëren van verantwoordelijkheden.
 7. Wettelijke naleving: Zorg ervoor dat de contractuele afspraken voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van patiëntengegevens. Dit kan bijvoorbeeld de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omvatten.
 8. Financiële regelingen: Overweeg financiële regelingen, zoals boetes voor het niet naleven van SLA’s en betalingsvoorwaarden. Deze moeten worden vastgelegd in de overeenkomst.
 9. Selectie van de juiste leverancier: Zorg ervoor dat u een leverancier kiest die aantoonbare expertise heeft op het gebied van gegevensbeschikbaarheid en -herstel. Dit is een belangrijke factor bij het opstellen van contracten.
 10. Juridische beoordeling: Laat de opgestelde overeenkomst beoordelen door juridische adviseurs om ervoor te zorgen dat deze juridisch afdwingbaar is en in overeenstemming met de wet.
 11. Implementatie en naleving: Na ondertekening van de overeenkomst moeten alle betrokken partijen zorgen voor een zorgvuldige implementatie en strikte naleving van de contractuele afspraken.
 12. Regelmatige evaluatie en herziening: Overeenkomsten moeten regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig herzien om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de behoeften en veranderende omstandigheden van de huisartsenpraktijk.

Het opstellen van contractuele afspraken over gegevensbeschikbaarheid bij problemen is een belangrijke inspanning en vereist nauwe samenwerking tussen de praktijk, juridische experts en technische teams om ervoor te zorgen dat de behoeften en belangen van de praktijk worden beschermd. Het is van cruciaal belang om zorgvuldig te werk te gaan om risico’s te minimaliseren en de continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen.

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk voor een huisartsenpraktijk om contractuele afspraken te maken met zowel de Application Service Provider (ASP) leverancier als de HIS leverancier over de beschikbaarheid van patiëntengegevens bij problemen om verschillende redenen:

 1. Patiëntenzorg: De beschikbaarheid van patiëntengegevens is van cruciaal belang voor de continuïteit van de patiëntenzorg. In noodsituaties, zoals medische spoedgevallen, is directe toegang tot patiëntengegevens essentieel om de juiste zorg te bieden. Contractuele afspraken zorgen ervoor dat de gegevens beschikbaar blijven, zelfs tijdens technische problemen.
 2. Wettelijke verplichtingen: In veel landen zijn huisartsenpraktijken wettelijk verplicht om patiëntengegevens te bewaren en te beschermen. Contractuele afspraken zorgen ervoor dat de leveranciers voldoen aan deze wettelijke verplichtingen en dat patiëntengegevens veilig worden opgeslagen en hersteld in geval van problemen.
 3. Patiëntvertrouwen: Het verlies van patiëntengegevens als gevolg van technische problemen kan het vertrouwen van patiënten in de praktijk schaden. Contractuele afspraken over gegevensbeschikbaarheid laten zien dat de praktijk toegewijd is aan de bescherming van patiëntengegevens en de continuïteit van zorg.
 4. Risicobeheer: Contractuele afspraken helpen bij het beheren van risico’s. Ze stellen duidelijke verwachtingen vast over de verantwoordelijkheden van de leveranciers met betrekking tot gegevensbeschikbaarheid en herstel na problemen. Hierdoor kan de praktijk proactief risico’s identificeren en minimaliseren.
 5. Businesscontinuïteit: Technische problemen, zoals serveruitval, kunnen de praktijk tijdelijk verhinderen om toegang te krijgen tot patiëntengegevens. Contractuele afspraken kunnen de beschikbaarheid van een back-upsysteem garanderen en zorgen voor snelle gegevensherstel om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
 6. Klantenservice en ondersteuning: Contractuele afspraken kunnen ook bepalingen bevatten met betrekking tot de respons- en hersteltijden van de leveranciers bij problemen. Dit zorgt voor snelle ondersteuning en minimaliseert de impact op de patiëntenzorg.
 7. Transparantie en aansprakelijkheid: Contractuele afspraken leggen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de leveranciers vast in het geval van gegevensproblemen. Dit biedt duidelijkheid en transparantie in geval van geschillen.
 8. Zorgvuldige selectie van leveranciers: Het maken van contractuele afspraken met leveranciers over gegevensbeschikbaarheid maakt deel uit van het selectieproces. Het helpt bij het kiezen van leveranciers die voldoen aan de vereisten van de praktijk op het gebied van gegevensbescherming en -beschikbaarheid.