78 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Back-up TerugplaatsTijd

HansAdvies

Terugplaatstijd back-up

Doel | wat

De tijd die nodig is voor het terugplaatsen van de back-up komt overeen met de verwachtingen die in het calamiteitenplan beschreven staan.

Rationale | waarom

De rationale voor het bepalen van de hersteltijd is om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de verwachtingen in het calamiteitenplan gebaseerd op de noodzaak om de patiëntenzorg en -veiligheid te waarborgen, wettelijke naleving te waarborgen, reputatie en vertrouwen te behouden, en efficiëntie en effectiviteit te garanderen in noodsituaties en calamiteiten. Het is een kritisch onderdeel van gegevensbeveiliging en bedrijfscontinuïteit in de gezondheidszorg.

Stappenplan | hoe

Om te bepalen dat de benodigde tijd voor het terugplaatsen van de back-up overeenkomt met de verwachtingen die in het calamiteitenplan zijn beschreven, kan de huisartsenpraktijk het volgende stappenplan volgen:

 1. Review van het calamiteitenplan:
  • Begin met een grondige review van het bestaande calamiteitenplan. Zorg ervoor dat alle procedures en verwachtingen met betrekking tot gegevensherstel duidelijk zijn gedocumenteerd.
 2. Identificeer kritieke gegevens en systemen:
  • Bepaal welke gegevens en systemen als kritiek worden beschouwd voor de continuïteit van de patiëntenzorg. Dit omvat patiëntendossiers, medische geschiedenis, afsprakenplanning en andere belangrijke informatie.
 3. Evalueer de huidige herstelcapaciteiten:
  • Analyseer de huidige technologische infrastructuur en processen voor gegevensherstel. Zorg ervoor dat u begrijpt hoe lang het momenteel duurt om gegevens te herstellen in noodsituaties.
 4. Herziening van herstelprocedures:
  • Ga na of de bestaande herstelprocedures en -processen voldoen aan de verwachtingen in het calamiteitenplan. Controleer of er duidelijke stappen zijn om gegevens te herstellen en hoe lang deze stappen zouden moeten duren.
 5. Benchmarking en vergelijking:
  • Vergelijk de bestaande hersteltijden met benchmarkgegevens uit de sector of met best practices in de gezondheidszorg. Dit helpt de praktijk te begrijpen hoe haar hersteltijden zich verhouden tot anderen.
 6. Identificeer mogelijke knelpunten:
  • Identificeer eventuele knelpunten of obstakels die de hersteltijd zouden kunnen verlengen. Dit kunnen technische beperkingen, gebrek aan training of andere factoren zijn.
 7. Bepaal acceptabele hersteltijden:
  • Bespreek met belanghebbenden, zoals zorgverleners en IT-personeel, wat als acceptabele hersteltijden wordt beschouwd voor kritieke systemen en gegevens.
 8. Herstelverbeteringen identificeren:
  • Identificeer verbeteringen die kunnen worden aangebracht in de herstelprocedures, infrastructuur en training om te voldoen aan de verwachtingen in het calamiteitenplan.
 9. Budget en middelen toewijzen:
  • Zorg voor de benodigde financiële middelen en personele middelen om de geïdentificeerde verbeteringen uit te voeren.
 10. Test herstelprocedures:
  • Voer regelmatig tests en oefeningen uit om te verifiëren dat de hersteltijden overeenkomen met de verwachtingen in het calamiteitenplan.
 11. Betrokkenheid van belanghebbenden:
  • Informeer en betrek belanghebbenden, zoals zorgverleners, personeel en het management, bij het beoordelen van hersteltijden en het vaststellen van verwachtingen.
 12. Documentatie en rapportage:
  • Zorg voor gedocumenteerde rapportage over hersteltijden en eventuele verbeteringen die zijn aangebracht om aan de verwachtingen in het calamiteitenplan te voldoen.
 13. Continue evaluatie en aanpassing:
  • Regelmatig evalueren en aanpassen van hersteltijden en procedures om ervoor te zorgen dat ze up-to-date blijven en voldoen aan de veranderende behoeften en eisen van de praktijk.

Dit stappenplan helpt de huisartsenpraktijk om ervoor te zorgen dat de hersteltijd voor back-upgegevens overeenkomt met de verwachtingen in het calamiteitenplan, waardoor de praktijk beter voorbereid is op noodsituaties en calamiteiten.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om te bepalen dat de benodigde tijd voor het terugplaatsen van de back-up overeenkomt met de verwachtingen die in het calamiteitenplan zijn beschreven, zijn enkele essentiële benodigdheden nodig:

 1. Calamiteitenplan: Een goed gedocumenteerd calamiteitenplan is de basis. Dit plan moet specifieke procedures en verwachtingen bevatten met betrekking tot gegevensherstel, inclusief de gewenste hersteltijden.
 2. Technische infrastructuur: Zorg voor een robuuste technische infrastructuur, inclusief gegevensopslagapparaten, back-upsystemen en herstelhulpmiddelen. Deze infrastructuur moet in staat zijn om snel gegevens te herstellen.
 3. Backup-oplossingen: Investeer in betrouwbare back-upoplossingen, zowel lokaal als offsite, die geschikt zijn voor de behoeften van de praktijk en die snelle toegang tot gegevens mogelijk maken.
 4. Technisch personeel: Zorg voor gekwalificeerd technisch personeel dat bekwaam is in het beheer van back-ups en gegevensherstel. Zij moeten de technische aspecten van het herstelproces begrijpen en kunnen uitvoeren.
 5. Herstelplanning: Ontwikkel gedetailleerde herstelplannen die de stappen beschrijven die moeten worden gevolgd om gegevens te herstellen. Deze plannen moeten overeenkomen met de verwachtingen in het calamiteitenplan.
 6. Training en bewustwording: Zorg ervoor dat personeel getraind is in gegevensherstelprocedures en zich bewust is van de verwachtingen met betrekking tot hersteltijden.
 7. Monitoring en rapportage: Implementeer monitoring- en rapportagetools om de prestaties van gegevensherstel te volgen en te documenteren. Dit stelt de praktijk in staat om afwijkingen van de verwachtingen te identificeren en aan te pakken.
 8. Test- en oefeningsschema: Voer regelmatig tests en oefeningen uit om de hersteltijden te evalueren en te verifiëren of ze overeenkomen met de verwachtingen in het calamiteitenplan. Hierdoor kunnen eventuele tekortkomingen worden geïdentificeerd en gecorrigeerd.
 9. Betrokkenheid van belanghebbenden: Betrek belanghebbenden zoals zorgverleners en het management bij het beoordelen van hersteltijden en het vaststellen van verwachtingen. Hun input kan waardevol zijn bij het bepalen van acceptabele hersteltijden.
 10. Budget en middelen: Zorg voor de benodigde financiële middelen en personele middelen om de benodigde technologie, training en infrastructuur te ondersteunen.
 11. Documentatie en rapportage: Zorg voor gedetailleerde documentatie van hersteltijden en eventuele verbeteringen die zijn aangebracht om aan de verwachtingen in het calamiteitenplan te voldoen.
 12. Continue evaluatie en aanpassing: Regelmatig evalueren en aanpassen van gegevensherstelprocessen en procedures om te voldoen aan de veranderende behoeften en eisen van de praktijk.

Deze benodigdheden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de benodigde tijd voor het terugplaatsen van de back-up overeenkomt met de verwachtingen in het calamiteitenplan. Ze dragen bij aan een effectieve en efficiënte reactie op noodsituaties en calamiteiten in de huisartsenpraktijk.

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat de huisartsenpraktijk ervoor zorgt dat de benodigde tijd voor het terugplaatsen van de back-up overeenkomt met de verwachtingen die in het calamiteitenplan zijn beschreven om verschillende redenen:

 1. Patiëntenzorg en continuïteit: De beschikbaarheid van patiëntengegevens is van cruciaal belang voor het verlenen van goede zorg. Als er zich een noodsituatie voordoet, zoals gegevensverlies door een calamiteit, is het essentieel dat de hersteltijd voldoet aan de verwachtingen in het calamiteitenplan om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Vertragingen bij het herstellen van gegevens kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van patiënten.
 2. Naleving van regelgeving: In de gezondheidszorgsector zijn er vaak wettelijke vereisten en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en de beschikbaarheid van patiëntengegevens. Het niet kunnen voldoen aan de hersteltijdverwachtingen in het calamiteitenplan kan leiden tot schendingen van deze regelgeving en juridische consequenties.
 3. Reputatie en vertrouwen: Snel en efficiënt herstel van gegevens draagt bij aan het behoud van vertrouwen en een goede reputatie in de gemeenschap en onder patiënten. Het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen kan leiden tot zorgen en twijfels over de praktijk.
 4. Kostenbeheersing: Vertragingen bij het herstellen van gegevens kunnen leiden tot extra kosten, zoals overuren voor medisch personeel of extra administratief werk. Een goed geplande en geteste herstelprocedure kan deze kosten minimaliseren.
 5. Risicobeheer: Het is belangrijk om potentiële risico’s en zwakke punten in de calamiteitenplanning te identificeren. Als de hersteltijd niet overeenkomt met de verwachtingen, kan dit wijzen op tekortkomingen in de planning en kunnen corrigerende maatregelen worden genomen.
 6. Vertrouwen van medewerkers: Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat het calamiteitenplan effectief is. Als de hersteltijd aanzienlijk afwijkt van de verwachtingen, kan dit het vertrouwen van medewerkers in de planmatige aanpak verminderen.